Turizmo paslaugų sutartis su turistu

Tokio pobūdžio sutartys sudaromos tarp turisto ir kelionių organizatoriaus ar tiesioginio turizmo paslaugos teikėjo fizinio ar juridinio asmens, perkant-parduodant visą kelionės paketą ar turizmo paslaugą.

TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS

BENDROJI SUTARTIES DALIS

  1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Suteikti turistui turizmo paslaugą (toliau – ir paslauga) pagal programą, nurodytą kataloge, kelionių pardavimo agento interneto puslapyje ar kitoje paslaugą aprašančioje medžiagoje arba, jeigu kataloge ar kitoje paslaugą aprašančioje medžiagoje nurodytos paslaugos programoje buvo atlikti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita paslaugą aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus – __, pranešti raštu apie paslaugos/kelionės anuliavimą, likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki turizmo paslaugos pradžios. Jeigu užsakomos paslaugos programoje (aprašyme) ar kitame sutarties priede nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.
1.1.3. Iki paslaugos pradžios rašytine forma arba elektroniniu paštu pateikti turistui tikslią ir neklaidinančią informaciją apie turizmo paslaugą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas, nurodant datas, kada į jas vykstama ir išvykstama) ir jos pakeitimus, ekskursijų ir pramogų metu teikiamas kitas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje turizmo paslaugą aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, laiką, per kurį gaunamos vizos, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką (jei ši informacija nėra nurodyta pačioje sutartyje ar jos prieduose).
1.1.4. Prieš turizmo paslaugą/kelionę rašytine forma arba elektroniniu paštu turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus), kelionių organizatoriaus arba jo atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių kelionių pardavimo agentų, agentūrų ar agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius, jei tokių agentūrų ar agentų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi, informaciją apie valstybę, į kurią vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką, informaciją apie neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl turizmo paslaugos atšaukimo arba pagalbos išlaidos, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Jei turizmo paslauga naudojasi nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje. Ši informacija arba nuorodos į oficialius interneto tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių pardavimo agento interneto puslapyje www.manokreta.lt
1.1.5. Prieš pasirašant sutartį, suteikti informaciją apie sveikatos, gyvybės, neįvykusios turizmo paslaugos rizikos bei kitus draudimus.
1.1.6. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik turizmo paslaugos dokumentų įforminimui. Jei turistas davė sutikimą, pateikti duomenys gali būti saugomi ir naudojami, siunčiant turistui informaciją apie MB „Mano Kreta“ siūlomas naujas turizmo paslaugas ar teikiant informaciją, susijusią su turizmu.
1.1.7. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) turizmo paslaugos įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento interneto svetainėje neskelbiamos ar turizmo paslaugos įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.1.8. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo.

1.2. Turistas įsipareigoja:
1.2.1. Laiku sumokėti už turizmo paslaugą bei pateikti visą informaciją bei dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį, atvykti laiku į pirminę bei kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas, laikytis kelionių organizatoriaus nurodymų dėl teikiamų turizmo paslaugų vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos.
1.2.2. Atsakyti už turizmo paslaugos metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.3. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad turizmo paslauga yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

  1. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, (t. y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo per 30 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo. Nuostolių dydis kiekvienu konkrečiu atveju įvertinamas, atsižvelgiant į tiesioginio vežėjo (-ų), viešbučių ir kitų paslaugų teikėjų, kurių paslaugas parduoda kelionių organizatorius, nustatytas taisykles ir kitas kelionių organizatoriaus išlaidas bei negautas pajamas. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos turizmo paslaugos kainos. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis, priklausomai nuo atsisakymo laiko, yra:

​• 10% nuo kelionės kainos likus daugiau kaip 28 dienoms iki turizmo paslaugos vykdymo
• 20% nuo kelionės kainos likus nuo 28 iki 14 dienų iki turizmo paslaugos vykdymo
• 50% nuo kelionės kainos likus nuo 14 iki 7 dienų iki turizmo paslaugos vykdymo
• 100% kelionės kainos likus 7 dienom ir mažiau iki turizmo paslaugos vykdymo

2.1.3. Turizmo paslaugos datos pakeitimo turisto prašymu galimybė svarstoma atskirai kiekvienu atveju. Jei kelionių organizatorius neturi galimybės pakeisti turizmo paslaugos datos ir turistas atsisako sutarties (atsisako turizmo paslaugos), taikomas sutarties 2.1.2 punktas.
2.1.4. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz., dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.), kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo greičiau po šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo informuoti apie sutarties atsisakymą ir pateikti tokio atsisakymo priežastį patvirtinančius dokumentus. Turistui pageidaujant, pateikiamas kelionių organizatoriaus nuostolių, patirtų dėl tokio atsisakymo, paskaičiavimas.
2.1.5. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio paslaugas kelionių pardavimo agentas parduoda, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už turizmo paslaugą sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.

2.2. Kelionių organizatoriaus tesė atsisakyti sutarties:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują tokios pat ar geresnės kokybės turizmo paslaugą (alternatyvią turizmo paslaugą). Jeigu dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės pasiūlyti alternatyvią turizmo paslaugą arba turistas pasiūlytos naujos turizmo paslaugos atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už neįvykusią turizmo paslaugą sumokėti pinigai.
2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo suteikti turizmo paslaugą iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už turizmo paslaugą bei atlyginti turistui turtinę žalą. Žala neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkte numatyto atvejo arba nenugalimos jėgos.
2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už turizmo paslaugą sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą banko sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

  1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.
3.2. Kelionių organiatorius turi teisę, likus iki turizmo paslaugos pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti turizmo paslaugos kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo. Turistas privalo kiek įmanoma greičiau informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą.
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už turizmo paslaugą sumokėtus pinigus arba, jei turizmo paslauga iš dalies jau įvyko/buvo suteikta, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1 punkto atveju, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.3 punktas.

  1. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS

4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki turizmo paslaugos pradžios ne mažiau kaip 10 dienų, perleisti savo teisę į turizmo paslaugą trečiajam (turizmo paslaugą perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja fizinio/juridinio asmens, kurio turizmo paslaugas parduoda kelionių organizatorius, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios, jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia LR Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (turizmo paslaugą perimančiu) asmeniu, o turizmo paslaugą perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs turizmo paslaugą, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį turizmo paslaugą perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į turizmo paslaugą perleidžiantis turistas ir trečiasis (turizmo paslaugą perimantis) asmuo, perėmęs turizmo paslaugą, atsako solidariai kelionių organizatoriui už turizmo paslaugos kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į turizmo paslaugos perleidimu, sumokėjimą.

  1. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ

5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar fizinis/juridinis asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. Dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas turistas (1.2.1 punkto sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);
5.1.2. Už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
5.1.3. Sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar fizinis/juridinis asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius arba fizinis/juridinis asmuo, kurio paslaugas jis parduoda (5.1 punktas), tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3. Jeigu prasidėjus kelionių paslaugai paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, tai jis privalo pasiūlyti turistui tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui ir kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje turizmo paslaugą aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
5.6.1. Turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pakeitimus, o kataloge ar kitoje turizmo paslaugą aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė;
5.6.2. Pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

  1. BENDROSIOS SĄLYGOS

6.1. Turisto teises gina LR Civilinis kodeksas, LR Vartotojų teisių gynimo įstatymas, LR Reklamos įstatymas, LR Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.
6.2. Turizmo paslaugos metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti turizmo paslaugos metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pareikštas pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o jei nepavyksta susitarti, – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
6.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Kelionės organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju dėl grįžimo išlaidų apmokėjimo ar įmokėtų pinigų grąžinimo turistas gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Kelionės organizatoriaus civilinės atsakomybės užtikrinimo draudimo taisykles.
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
6.7. Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su šia Sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turizmo paslauga yra organizuojama ir parduodama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas Sutarties sąlygas.
6.8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Pastabos: Turistui, atsisakiusiam naudotis turizmo paslauga dėl nepalankių meteorologinių sąlygų (sniego dangos storio, blogo oro, didelio jūros bangavimo ir kt.) ir norinčiam atsisakyti sutarties, yra taikomos sutarties punktuose numatytos sutarties atsisakymo sąlygos.

Šalys susitaria ir sutinka, kad, jeigu turistas (-ai) ne dėl kelionių organizatoriaus kaltės negauna įvažiavimo vizos, pamiršta ar pameta asmens dokumentus, jei dokumentai yra netvarkingi ir neparuošti turizmo paslaugai, jeigu turistas (-ai) neatvyksta į pirminę išvykimo bei kelionės vadovo nurodytas išvykimo vietas, savavališkai nutraukia turizmo paslaugą ar atsisako dalies paslaugų/dalies turizmo paslaugos, kelionių organizatorius neatsako ir su tuo susijusių išlaidų turistui (-ams) neapmoka.

  1. Sutarties priedas: katalogas, kita kelionę aprašanti medžiaga, programa.

Kelionių organizatorius
(pagrindinė sutarties šalis, pavadinimas/vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, adresas, telefono Nr., el. paštas)

Turistas, pasirašantis sutartį
(pagrindinė sutarties šalis, vardas, pavardė)

Dalintis |
+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Reklaminiai
Šiuos slapukus per mūsų svetainę naudoja mūsų reklamos partneriai. Tos bendrovės gali juos naudoti jūsų interesų profiliui formuoti ir jums tinkamoms reklamoms kitose svetainėse parinkti. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir įrenginį. Jei neleisite šiems slapukams veikti, įvairiose kitose svetainėse nematysite mūsų tikslingai Jums skirtų pasiūlymų. Reklaminiai slapukai šiuo metu nenaudojami.